මාක්ස්/එංගල්ස් කෘති

Take a break and read all about it

Capital Volume III

The Process of Capitalist Production as a Whole Karl Marx, 1863-1883 Written: Karl Marx, 1863-1883, edited by Friedrick Engels and completed

Read More »

Manifesto of the Communist Party

Written: Late 1847;First Published: February 1848;Source: Marx/Engels Selected Works, Vol. One, Progress Publishers, Moscow, 1969, pp. 98-137;Translated:Samuel Moore in cooperation with Frederick Engels, 1888;Thanks

Read More »

Wage Labour and Capital

Delivered: December 1847;Source: Wage Labour and Capital, the original 1891 pamphlet;Edited/Translated: Frederick Engels;First Published (in German):Neue Rheinische Zeitung, April 5-8 and 11, 1849;Online

Read More »

Capital Vol: II

Karl Marx Written: by Marx 1863 – 1878 and edited for publication by Engels in 1885;Published: this revised second edition in 1893;Source: Progress

Read More »

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය

කාල් මාක්ස්ෆෙඩ්රික් එංගල්ස් 1848 පටුන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය ධනපතියෝ සහ නිර්ධනයෝනිර්ධනයෝ සහ කොමියුනිස්ට්වාදියෝසමාජවාදී සහ කොමිනියුනිස්ට්වාදී සාහිත්‍ය ප්‍රතිගාමී සමාජවාදය (අ) රදල

Read More »

සමාජවාදය – මනෝරාජ්‍යයෙන් විද්‍යාව දක්වා සංවර්ධනය වීම

පෙඩ්රික් එංගල්ස් මාක්ස් සහ එංගල්ස් තෝරා ගත් කෘති 3 වෙළුමෙන් උපුටා ගන්නා ලදී. පීඩීඑෆ් පිටපත මෙතනින් ලබා ගන්න. නියමුවා ප්‍රකාශන

Read More »