සමාජවාදය – මනෝරාජ්‍යයෙන් විද්‍යාව දක්වා සංවර්ධනය වීම

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

පෙඩ්රික් එංගල්ස්

Friedrich Engels - Wikiquote

මාක්ස් සහ එංගල්ස් තෝරා ගත් කෘති 3 වෙළුමෙන් උපුටා ගන්නා ලදී.

පීඩීඑෆ් පිටපත මෙතනින් ලබා ගන්න.

නියමුවා ප්‍රකාශන

සමාජවාදය – මනෝරාජ්‍යයෙන් විද්‍යාව දක්වා සංවර්ධනය වීම