ආර්ථික

Take a break and read all about it

ආදායම් බෙදීයාමේ විෂමතාවය කොවිඩ් වසංගතයෙන් උග්‍රවූ හැටි

සෑම පැය 26කට වරක් අළුත් බිලියනපතියෙක් බිහිවන කොරෝනා වසංගත යුගයේ, ලොව අනෙක් කෙළවර සෑම තත්පර හතරකට වරක් එක් මිනිසෙක් කුසගින්නේම

Read More »

නව ලිබරල් ධනවාදයේ අන්තයට තල්ලු කෙරෙන ලංකාවේ ආර්ථිකය

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මෑත කාලීනව මුහුණ දෙන අර්බුදයේ ස්වභාවයන් අවස්ථා කිහිපයකදී අපි සාකච්ඡාවට ලක් කළෙමු. විටෙක කෘෂි නිෂ්පාදනයේ අර්බුදයක් ලෙසත්,

Read More »

වසර මැද ආර්ථිකය හා රට වටකරන අර්බුදය

මුදල් අමාත්‍යංශය විසින්, 2019 වසරේ වසර මැද මූල්‍ය උපනතිය පිළිබඳ වාර්තාව (මූල්‍ය කළමනාකරණ වගකීම් පනත අනුව අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ

Read More »