ගොර්බචොෆ්
වීරයෙක්ද? ද්‍රෝහියෙක්ද?

යුක්‍රේනය; යුද දුමාරයෙන් ඔබ්බට
අනාගතය ගැන කතාබහක්

සොබාදහම යනු

අකුරුවලට ලංසු තබන
කොතලාවල පනත

ඉතිහාසය ප‍්‍රබන්ධයක්ද? යථාර්ථයක්ද?
අධ්‍යාපන සංවාදය

විකුණන, විකිණෙන ලෝකයේ
මිල මුදල් සහ ආර්ථිකය

පැරිස් කොමියුනයට වසර 150යි
අධ්‍යාපන සංවාදය

මිත්‍යාව පිලිබඳ
සමාජ විද්‍යාත්මක කියවීමක්

ලෙනින් කියවමු
Read Lenin

මැයි දිනයේ
අරුත සොයා

வரலாறு புனைவா? உண்மையா?
கல்வி கலந்துரையாடல்

කොරෝනා සමඟ ජීවත් වෙමුද?
අධ්‍යාපන සංවාදය

ග්‍රීසියේ PAME සමඟ
ජානක අධිකාරි සහෝදරයා කළ සංවාදය

Emidia Papi සහෝදරිය සමඟ
ජවිපෙ - විදේශ අංශය විසින් පවත්වනු ලැබූ සංවාදය

බිඳුණු සියවසක කතාව
The Broken Century

ලෝකයේ සම්පත් බෙදී යාමේ
විෂමතාව

POLITICAL THEORY
Karl Marx?

එක්සත් ජනපදයේ නව ජනාධිපතිවරයාගේ පාලනය
ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන්නේ කොහොමද?

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව
අධ්‍යාපනික කියවීමක් (පළමු කොටස - 1/5)

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව
අධ්‍යාපනික කියවීමක් (පළමු කොටස - 2/5)

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව
අධ්‍යාපනික කියවීමක් (පළමු කොටස - 3/5)

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව
අධ්‍යාපනික කියවීමක් (පළමු කොටස - 4/5)

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව
අධ්‍යාපනික කියවීමක් (පළමු කොටස - 5/5)

රතු ඔක්තෝබරය
නව සියවසට