රතු ඔක්තෝබරය
නව සියවසට

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව
අධ්‍යාපනික කියවීමක් (පළමු කොටස - 1/5)

ලෙනින් කියවමු
Read Lenin

ඉතිහාසය ප‍්‍රබන්ධයක්ද? යථාර්ථයක්ද?
අධ්‍යාපන සංවාදය

පැරිස් කොමියුනයට වසර 150යි
අධ්‍යාපන සංවාදය

බිඳුණු සියවසක කතාව
The Broken Century

ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා කොලොන්තායි සහ
ස්ත්‍රී විමුක්තිය

ලෝකයේ සම්පත් බෙදී යාමේ
විෂමතාව

ග්‍රීසියේ PAME සමඟ
ජානක අධිකාරි සහෝදරයා කළ සංවාදය

Emidia Papi සහෝදරිය සමඟ
ජවිපෙ - විදේශ අංශය විසින් පවත්වනු ලැබූ සංවාදය

මිත්‍යාව පිලිබඳ
සමාජ විද්‍යාත්මක කියවීමක්

අකුරුවලට ලංසු තබන
කොතලාවල පනත

வரலாறு புனைவா? உண்மையா?
கல்வி கலந்துரையாடல்

මැයි දිනයේ
අරුත සොයා

කොරෝනා සමඟ ජීවත් වෙමුද?
අධ්‍යාපන සංවාදය

එක්සත් ජනපදයේ නව ජනාධිපතිවරයාගේ පාලනය
ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන්නේ කොහොමද?