කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය

කාල් මාක්ස්
ෆෙඩ්රික් එංගල්ස්

1848

පටුන

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය

ධනපතියෝ සහ නිර්ධනයෝ
නිර්ධනයෝ සහ කොමියුනිස්ට්වාදියෝ
සමාජවාදී සහ කොමිනියුනිස්ට්වාදී සාහිත්‍ය

ප්‍රතිගාමී සමාජවාදය

(අ) රදල සමාජවාදය

(ආ) සුළු ධනපති සමාජවාදය 21

(ඇ) ජර්මන් හෙවත් සැබෑ සමාජවාදය

ගතාකුගතික හෙවත් ධනපති සමාජවාදය

විවේචක මනෝරාජික සමාජවාදය සහ කොමියුනිස්ට්වාදය

විවිධ රටවල විරුද්ධ පක්ෂ සම්බන්ධව කොමියුනිස්ටිවාදීන්ගේ ස්ථාවරය

SHARE…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය