විමර්ශන – 2021

Take a break and read all about it

විමර්ශන – 2021 අගෝස්තු

ඊශ්‍රායලය හා පලස්තීනය අතර පවතින යුද ගැටුම් පසුගිය කාලයේදී නැවතත් උත්සන්න විය. ඒ සමඟම මෙම ගැටලුව පිළිබඳ දේශපාලන සංවාදය අලුත්වී

Read More »