තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 5

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

විදේශයෙහි සිට එවූ ලියුම්
වර්තමාන විප්ලවයේදී නිර්ධන පංතියට පැවරෙන තර්තව්‍යයන්
අපගේ විප්ලවයේදි නිර්ධන පන්තියට පැවරෙන කර්තව්‍යයන්
සම්මුති ගැන
ළඟ එන මහා විපත හා එයට විරුද්ධව සටන් කරන හැටි
Lenin-5

තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 5