තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 4

SHARE

යුද්ධය සහ රුසියානු සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය
මහ රුසියානු ජාතිකාභිමානය ගැන
අධිරාජ්‍යවාදය ධනපති ක්‍රමයේ ඉහලම අවධිය
නිර්ධන පංති විප්ලවයේ යුද්ධ වැඩ පිළිවෙල

Lenin-4

තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 4