තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 6

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

රාජ්‍යය සහ විප්ලවය
බොලෂෙවික්වරුන්ගේ බලය තමන් අතට ගත යුතුය
මාක්ස්වාදය හා කැරලි ගසා නැගී සිටීම
අර්බුද මෝරා ගොස් ඇත
බොල්ෂෙවික්වරුන්ට රාජ්‍ය බලය රැක ග හැකිද?
Lenin-6

තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 6