තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 6

රාජ්‍යය සහ විප්ලවය
බොලෂෙවික්වරුන්ගේ බලය තමන් අතට ගත යුතුය
මාක්ස්වාදය හා කැරලි ගසා නැගී සිටීම
අර්බුද මෝරා ගොස් ඇත
බොල්ෂෙවික්වරුන්ට රාජ්‍ය බලය රැක ග හැකිද?
Lenin-6

SHARE…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 6