තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 7

SHARE

රුසියාවේ රට වැසියන් වෙත
ජනතාව වෙත
තරඟ සංවිධානය කරන්නේ කෙසේද?
වැඩකරන හා සූරාකනු ලබන ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්‍රකාශය
Lenin-7

තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 7