තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 7

රුසියාවේ රට වැසියන් වෙත
ජනතාව වෙත
තරඟ සංවිධානය කරන්නේ කෙසේද?
වැඩකරන හා සූරාකනු ලබන ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්‍රකාශය
Lenin-7

SHARE…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 7