තෝරාගත් කෘති – වෙළුම 8

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

අපේ කාලයේ ප්‍රධාන කර්තව්‍යය
සෝවියට් ආණ්ඩුවේ හදිසි කර්තව්‍යයන්
විද්‍යා හා තාක්ෂණික වැඩ සඳහා කෙටුම්පත් සැලැස්ම
“වාමාංශික ළදරු ගතිය” සහ සුළු ධනපති චිත්ත ස්වාභාවය
ඇමෙරිකානු කම්කරුවන්ට ලිපිය
Lenin-8

තෝරාගත් කෘති – වෙළුම 8