තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 09

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

නිර්ධන පංති විප්ලවය සහ කෞට්ස්කි ද්‍රෝහියා
ධනපති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා නිර්ධන පංති අඥාදායකත්වය පිළිබඳ ප්‍රවාද හා කොමියුනිස්ට් ජාත්‍යන්තරයේ පළමුවැනි සම්මේලනයේදි කළ කතාව
රුසියානු කොමියුනිස්ට් ( බොල්ෂෙවික්) පක්ෂයේ අටවැනි සම්මේලනය
ශ්‍රේෂ්ඨ ආරම්භයක්
Lenin-9

තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 09