තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 09

SHARE

නිර්ධන පංති විප්ලවය සහ කෞට්ස්කි ද්‍රෝහියා
ධනපති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා නිර්ධන පංති අඥාදායකත්වය පිළිබඳ ප්‍රවාද හා කොමියුනිස්ට් ජාත්‍යන්තරයේ පළමුවැනි සම්මේලනයේදි කළ කතාව
රුසියානු කොමියුනිස්ට් ( බොල්ෂෙවික්) පක්ෂයේ අටවැනි සම්මේලනය
ශ්‍රේෂ්ඨ ආරම්භයක්
Lenin-9

තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 09