බොනපාට්වාදය

Take a break and read all about it

බොනපාට්වාදය

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් අරභයා බොනපාට්වාදීන්ගේ ඇති වුවමනාව ලෙහෙසියෙන් විස්තර කළ හැකිය. බොනපාට්ට යළි මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වීම සහ ඔහුගේ අධිකාරිය දිග්ගැස්සීම තහනම්

Read More »