ප්ලේටෝගේ ජනරජය

Take a break and read all about it

ප්ලේටෝගේ ජනරජය (Plato’s Republic)

ක්‍රි. පූ. 427-347 අතර කාලයේ එනම් වහල් යුගයේ ජීවත් වූ ග්‍රීක මහා දාර්ශනිකයන්ගේ නාම ලේඛනයේ ප්‍රමුඛයෙකු වූ ප්ලේටෝ විසින් රචිත

Read More »