පසුගාමී රටක සමාජවාදය හමුවේ වන අභියෝග

Take a break and read all about it

සෝවියට් දේශයේ බිඳවැටීම සහ ධනවාදයේ වත්මන් අර්බුදය

03 – පරිච්ඡේදය පසුගාමී රටක සමාජවාදය හමුවේ වන අභියෝග සමාජ පසුගාමීත්වය යනු යම් රටක් ගෝලීය සමාජ සංවර්ධනයට සාපේක්ෂව එහි පසුපසින් ගෑටීමයි. ධනේශ්වර සමාජ ආර්ථිකය තුළ

Read More »