පංතිය පක්ෂය සහ නායකත්වය

Take a break and read all about it

පංතිය, පක්‍ෂය හා නායකත්වය

ලෝක ධනවාදය මුහුණදී සිටින වත්මන් ගැඹුරු ආර්ථික අවපාතය දෙස මාක්ස්වාදී දෘෂ්ටියකින් බලන ඕනෑම කෙනෙක් මෙම අර්බුදය සමාජ පරිවර්තනයකට මග විවිර කරන විප්ලවීය තත්වයන් දක්වා ගමන්කරනු

Read More »