දැනුම සමාජය හා චින්තනය

Take a break and read all about it

ප්‍රචාරණය හා පරිභෝජන වහල්භාවය

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 24          අධිරාජ්‍යවාදීන් වර්තමානයේ ලෝකයේ සමාජ චින්තනය පාලනය කරන්නේ හා හසුරුවන්නේ ප්‍රවෘත්ති ආයතන (භැඅි ්ටැබජහ) හා දැවැන්ත ජනමාධ්‍ය

Read More »

නීතිය: පංතිමය උපකරණයක් ලෙස…

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 22       මේ දිනවල ලංකාවේ ‘නීතිය’ හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳව විවිධ කථාබහ මතුව තිබේ. මිලියන 30ක මූල්‍ය වංචාවක් සිදුකොට රටින්

Read More »

වෙනස්වීමට බිය මිනිසා!

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 20            අප ජීවත්වන වත්මන් සමාජය මිනිසුන්ට ජීවත්වීමට නොහැකි තරමින් පිරිහීමට ලක්ව ඇත. අර්බුදයට ගොස් ඇත. මෙම

Read More »

චින්තනය නිදහස් වීමට නම්…

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 17            කිසියම් නිශ්චිත සමාජයක, එම සමාජයේ ජීවත්වන පුද්ගලයන් තුළ චින්තනය ගොඩනැගීමේදී අතීත සම්ප්‍රදායන් හා අත්දැකීම්, තමා

Read More »

චින්තනය වල්මත් වූ කල

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 16          රටකට, මානව සමාජයකට ප්‍රගතිය කරා යා හැක්කේ, එම රටේ එම සමාජයේ ජනතාවගේ චින්තනය නිවැරදි දැක්මකින් මෙහෙයවනු

Read More »