ජාතිවාදය

Take a break and read all about it

පරෙස්සම්වන්න! අසිපත් රැගත් වඳුරන්….

ලෝකය තුළ තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා තම පැවැත්ම ආරක්‍ෂා කර ගැනීම සඳහා ධනේශ්වර පංතිය සහ අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් ගන්නා උත්සාහයේදී ජාතිවාදය ප්‍රබල සහායකයෙකු වශයෙන්

Read More »