ඉතිහාසය විසින් මා නිදොස් කරනු ඇත

Take a break and read all about it

ඉතිහාසය යනු කුමක්ද?

ඉතිහාසය විසින් මා නිදොස් කරනු ඇත” ඉතිහාසය බිහි කරනුයේ වීරයන් විසින් නොව වීරයන් බිහි කරනුයේ ඉතිහාසය විසිනි” ඉතිහාසය සැබෑ නිර්මාපකයා වැඩකරන ජනතාව වෙති”    

Read More »