ඉතිහාසයේ කතාව

Take a break and read all about it

ඉතිහාසයේ කතාව (8) ඉතිහාසයේ ආගම් බිහිවුණු හැටි

ලෝකයේ පංති සමාජය බිහිවීමට පෙර, ප්‍රාථමික සාමූහික ක්‍රමය තුළ සංවිධානාත්මක ආගම් පැවතියේ නැත. එහෙත් විවිධ ඇදහිලි තිබුණි. ඒවා මිථ්‍යා ඇදහිලි

Read More »