අල්-කයිඩා

Take a break and read all about it

ඉස්ලාම් ආගමික අන්තවාදී පදනම් මත ක්‍රියාත්මක වන ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන

ලොව පුරා ක්‍රියාත්මක ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන සිය ගණනක් අතුරින් පසුගිය දශක කිහිපය තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී වූ සංවිධාන සියල්ලක්ම පාහේ ඉස්ලාම් අන්තවාදය මත පදනම් වූ ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන

Read More »