අරාජිකත්වය

Take a break and read all about it

අර්බුදය සහ අරාජිකත්වය

දිගුකලක් තිස්සේ අර්බුදයෙන් අර්බුදයට යමින් තිබූ ලංකාවේ පසුගාමී හා දුර්වල ධනපති ක්‍රමය එහි තර්කානුකූල අවසානයට පැමිණෙමින් තිබෙන බවට පෙරනිමිති හැම අතින්ම පහළ වෙමින් තිබේ. පංති

Read More »