අපරාධ

Take a break and read all about it

අපරාධ යනු සමාජ නිෂ්පාදනයකි

දරිද්‍රතාවය, සාගින්න, දේශපාලන කැලඹීම්, යුද්ධ මෙන් ම සමාජ අපරාධ බිහි වන්නේ ද අදාළ සමාජ ක්‍රමය තුළින් ය.  සමාජ අපරාධ යනු සමාජ අර්බුදයේ ප්‍රකාශිත ආකාරයකි.  සමාජයක්

Read More »