අනිවාර්යට බලපාන හේතු

Take a break and read all about it

අනිවාර්යය හා අහම්බය

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 12           දැනුම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයේදී, අප අවට ලෝකය හා එහි සිදුවන සිදුවීම් නිවැරදිව වටහා ගෙන ඊට නිවැරදි

Read More »