සෞඛ්‍ය සේවා

Take a break and read all about it

කොවිඩ් සටනේදී ජීවිත රැක ගැනීමට එන එන්නත් 294ක්

ලෝකය ආසන්න දශක කිහිපය තුළ මුහුණ දෙන දැවැන්තම සෞඛ්‍ය අර්බුදය වන කොවිඩ්-19 වසංගතය හමුවේ කොරෝනා මර්දන එන්නත් මාත්‍රා බිලියන ගණනක් දැනටමත් නිෂ්පාදනය

Read More »