සමාජවාදී කාන්තා සංගමය සංවිධානය කළ රෝසා ලක්සම්බර්ග් 100 වැනි සමරුවේදී ජවිපෙ ප‍්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා සහෝදරයා කළ කතාව…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Table of Contents

Tilvin Silva speaks at ‘Rosa Luxamberg’ Commemoration Day on 24.01.2019

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Sign up for our Newsletter