විමර්ශන – 2006 ඔක්තෝබර්

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

විමර්ශන

2006 ඔක්තෝබර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.

විමර්ශන – 2006 ඔක්තෝබර්