විමර්ශන – 2006 සැප්තැම්බර්

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

විමර්ශන
2006 සැප්තැම්බර් (මෙතනින් කියවන්න)

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.

විමර්ශන – 2006 සැප්තැම්බර්