විමර්ශන – 1997 ඔක්තෝබර්

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

විමර්ශන

1997 ඔක්තෝබර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) 

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.

විමර්ශන – 1997 ඔක්තෝබර්