විමර්ශන – 1997 සැප්තැම්බර්

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

විමර්ශන
1997 සැප්තැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි

විමර්ශන – 1997 සැප්තැම්බර්