විමර්ශන – 1996 පෙබරවාරි

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

විමර්ශන
1996 පෙබරවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න.)
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.

විමර්ශන – 1996 පෙබරවාරි