විමර්ශණ – 1996 ජනවාරි

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

විමර්ශණ
1996 ජනවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න)

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.

විමර්ශණ – 1996 ජනවාරි