කලාව ජීවිතය හා සමාජය

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

2008 ඔක්තෝබර් 28 දින කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවනාගාරයේ පැවති ප්‍රසිද්ධ දේශනය

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා සහෝදරයා
නියමුවා ප්‍රකාශන
ටිල්වින් සහෝ

කලාව ජීවිතය හා සමාජය