‘අප මරා දැමුවද අප නගන හඬ සදා නොමියෙනු ඇත‘

SHARE

රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා විසින් අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ ලිඛිත කරුණු දැක්වීම
අප මරා දැමුවද

‘අප මරා දැමුවද අප නගන හඬ සදා නොමියෙනු ඇත‘