ඊශ්‍රායලය-පලස්තීනය ඊයේ, අද, හෙට ගැන කතාබහක්

SHARE

(වීඩියෝ)

ඊශ්‍රායලය-පලස්තීනය ඊයේ, අද, හෙට ගැන කතාබහක්