සෝවියට් දේශයේ බිඳවැටීම සහ ධනවාදයේ වත්මන් අර්බුදය

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ
නියමුවා ප්‍රකාශන
සෝවියට් දේශයේ

SHARE…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

සෝවියට් දේශයේ බිඳවැටීම සහ ධනවාදයේ වත්මන් අර්බුදය