පවුල, පෞද්ගලික දේපළ හා රජය ඇති වූ සැටි

SHARE

ෆ්‍රෙඩ්රික් එංගල්ස්
පවුල පෞද්ගලික දේපල-1

පවුල, පෞද්ගලික දේපළ හා රජය ඇති වූ සැටි