පවුල, පෞද්ගලික දේපළ හා රජය ඇති වූ සැටි

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ෆ්‍රෙඩ්රික් එංගල්ස්
පවුල පෞද්ගලික දේපල-1

පවුල, පෞද්ගලික දේපළ හා රජය ඇති වූ සැටි