හැකියාව හා නොහැකියාව

Take a break and read all about it

හැකියාව හා තාත්විකත්වය

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 13 අප කථාකරමින් සිටින්නේ අප අවටවන සියලු දේ නිවැරදිව තේරුම් ගැනීමේදී, ප්‍රකෘතිය නිවැරදිව වටහා ගැනීමේදී ඒ

Read More »