සෞන්දර්ය

Take a break and read all about it

සෞන්දර්ය: වින්දනයේ සාහිත්‍ය ඇස

“පිලේ පැදුර හේනට අරගෙන යනවා එළා පැදුර මැස්සෙහි එහි සැතපෙනවා රටා වියපු අත්දෙක මට සිහිවෙනවා හිතේ දුකට එතකොට කවි කියවෙනවා” මිනිස් මනස ප්‍රකෘතිය පරාවර්තනය කරන්නට

Read More »