සැබෑ ඉතිහාසය සොයා.

Take a break and read all about it

සැබෑ ඉතිහාසය සොයා…

සුනිල් එදිරිසිංහයන් ගයන ජනපි‍්‍රය ගීතයක මුල් පද කිහිපය මෙසේ වේ. මේ තරම් සියුමැලිද කළු ගල් සිතන්නටවත් බැරි නිසා මම ගියා

Read More »