සමාජ විප්ලවය යනු කුමක්ද?

Take a break and read all about it

සමාජ විප්ලවය යනු කුමක්ද?

සමාජ විප්ලවය යනු කුමක්ද?          මිනිස් සමාජය යනු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පදනම් කරගත් සාමුහිකත්වයක්  ලෙස අප තේරුම් ගෙන ඇත්තෙමු.  මිනිස් සමාජය එහි ආරම්භයේ

Read More »