සමාජවාදී කඳවුර බිඳ වැටීම

Take a break and read all about it

සෝවියට් දේශයේ බිඳවැටීම සහ ධනවාදයේ වත්මන් අර්බුදය

01 – පරිච්ඡේදය සමාජවාදී කඳවුර බිඳ වැටීමෙන් දශක දෙකකට පසු 1917 ශ්‍රේෂ්ඨ ඔක්තෝබර් විප්ලවය සමාජ සංවර්ධන ඉතිහාසයේ නව සමාජ ආර්ථික ක්‍රමයක උදාව සනිටුහන් කළේය. ඉන්

Read More »