සමාජවාදය තුළ දී විවේකය

Take a break and read all about it

සමාජවාදය තුළ දී විවේකය ගත කරන ආකාරය

සමාජවාදී සෝවියට් දේශය තුළ පුද්ගලයෙකු රැකියාවෙහි යෙදිය යුතු කාලය අඩුකර තිබුණි. ඔවුන්ගේ නිදහස් කාලය වැඩිකර තිබුණි. 1984 පමණ වන විට ලෝකයේ අනෙකුත් රටවලට සාපේක්ෂව සෝවියට්

Read More »