සංස්කෘතිය

Take a break and read all about it

සංස්කෘතිය පිළිබඳ සාවද්‍ය කියවීම්

සංස්කෘතියක් කෞතුකාගාරවල සංරක්‍ෂිත කළ හැකිද? සතුන්ට සංස්කෘතියක් තිබේද? සංස්කෘතියක් නැති මිනිසුන් සිටීද? හොඳම සංස්කෘතිය ඇත්තේ අතීතයේද? දියුණු සංස්කෘතීන් සහ නොදියුණු සංස්කෘතීන් ලෙස සංස්කෘතිය බෙදිය හැකිද?

Read More »

සංස්කෘතික මිනිසා සහ සංස්කෘතිය

මිනිසා හා සතුන් අතර පවතින වෙනස්කම් සමස්තය එක්ව ගත්විට එකී වෙනස වන්නේ සංස්කෘතියයි. මිනිසා සංස්කෘතික සත්වයකියි යන්න ලොව පිළිගත් පොදු මතය වේ. මිහිතලය මත ජීවත්වන

Read More »