සංස්කෘතික මිනිසා සහ සංස්කෘතිය

Take a break and read all about it

සංස්කෘතික මිනිසා සහ සංස්කෘතිය

මිනිසා හා සතුන් අතර පවතින වෙනස්කම් සමස්තය එක්ව ගත්විට එකී වෙනස වන්නේ සංස්කෘතියයි. මිනිසා සංස්කෘතික සත්වයකියි යන්න ලොව පිළිගත් පොදු මතය වේ. මිහිතලය මත ජීවත්වන

Read More »