වෙනස්වීමට බිය මිනිසා!

Take a break and read all about it

වෙනස්වීමට බිය මිනිසා!

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 20            අප ජීවත්වන වත්මන් සමාජය මිනිසුන්ට ජීවත්වීමට නොහැකි තරමින් පිරිහීමට ලක්ව

Read More »