විප්ලවාදී පක්ෂය හා වෘත්තීය සමිති

Take a break and read all about it

විප්ලවාදී පක්ෂය හා වෘත්තීය සමිති

සමාජවාදී විප්ලවය වෙනුවෙන් ධනපති ක්‍රමය තුල ක්‍රියාත්මක වන, නැතිනම් සමාජවාදයගොඩ නැගීමට කටයුතු කරන නිර්ධන පන්ති විප්ලවවාදී පක්ෂයක් මුහුණ දෙන ප්‍රධාන

Read More »