වානේ පන්නරය ලැබූ හැටි

Take a break and read all about it

“වානේ පන්නරය ලැබූ හැටි” කෘතියෙන්

ෂෙපෙතෝව්කා -1 විදුලි පණිවුඩ කාර්යාලයේ මෝස් සංඥා යන්ත්‍ර තුනෙන් පිටවන ඉමක් නැති සංඥා හඬ කියවා තේරුම් ගත හැක්කේ පළපුරුදු කනකට පමණි. මෝස් සංඥා ක්‍රියාකරවන සේවිකාවෝ

Read More »