රෝම ජර්මානු නීති

Take a break and read all about it

නීතියේ ඓතිහාසික විකාශනය හා ධනවාදය තුළ නීතිය

දකුණු අතින් සමබර තරාදියක්ද, වම් අතින් කඩුවක්ද ගත් දෑස් බඳින ලද කන්‍යාවියකගේ රුවක් නීතියේ සංකේතය ලෙස නූතන ලෝකයේ බොහෝ තැන්හි භාවිත කෙරේ. මෙම සංකේතය භාවිත

Read More »