රියලිටි ෂෝ

Take a break and read all about it

ප‍්‍රචාරණය හා පරිභෝජන වහල්භාවය

අධිරාජ්‍යවාදීන් වර්තමානයේ ලෝකයේ සමාජ චින්තනය පාලනය කරන්නේ හා හසුරුවන්නේ ප‍්‍රවෘත්ති ආයතන (News Agency)  හා දැවැන්ත ජනමාධ්‍ය ආයතන මගින්ම පමණක් නොවේ. දැවැන්ත ඒකාධිකාරී චිත‍්‍රපට නිෂ්පාදන සමාගම්,

Read More »